Organizace studia
Administrativa studia

Přerušení studia

 • řídí se článkem 26 Studijní a zkušebního řádu JU
 • student žádá o přerušení studia písemnou žádostí, kterou doručí na studijní oddělení fakulty
 • nejdelší celková doba přerušení studia činí 2 roky

rozlišuje se:

 • standardní přerušení studia: přerušení studia ve druhém, či vyšším ročníku studia
  • děkan žádosti vyhoví, pokud student splnil podmínky pro postup do dalšího semestru, resp. ročníku a úspěšně ukončil alespoň jeden semestr studia
 • nestandardní přerušení studia: přerušení v průběhu prvního semestru
  • děkan vyhoví žádosti jen ze závažných důvodů, které byly studentem řádně doloženy, zejména pak z důvodů zdravotních nebo z důvodu realizace práva na přerušení studia v uznané době rodičovství

 • doba přerušení se nezapočítává do standardní doby studia
 • v době přerušení studia není osoba studentem

Zanechání studia

 • řídí se článkem 30 Studijního a zkušebního řádu JU
 • student může kdykoli v průběhu studia, a to i v době přerušení studia podle článku 26 nebo po zahájení řízení ve věci ukončení studia podle § 56 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., zanechat svého studia doručením písemného prohlášení o zanechání studia příslušné fakultě
 • za den ukončení studia se považuje den, kdy bylo písemné prohlášení (žádost) o zanechání studia doručeno fakultě

Úspěšné dokončení studia

 • studium se řádně ukončuje absolvováním studia v příslušném studijním programu. Dnem ukončení studia je den, kdy byla vykonána státní zkouška předepsaná na závěr studia nebo její poslední část (§55 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách)
 • absolvent/ka ZF JU uhradí administrativní poplatek za služby spojené s konáním akademického obřadu (promoce)
 • vysokoškolský diplom obdrží absolvent/ka na slavnostní promoci (v případě, že se promoce neúčastní, obdrží diplom náhradním způsobem – osobním převzetím na studijním oddělení, resp. zasláním doporučenou cestou prostřednictvím České pošty)

Prodloužení studia

 • řídí se článkem 7 Studijního a zkušebního řádu JU
 • student/ka o prodloužení nežádá, neoznamuje jej, stává se automaticky tzv. čekatelem/lkou (ten/ta, který/á studuje déle než je standardní doba studia)
 • celková maximální doba studia v bakalářském nebo magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program (dále jen navazující magisterský studijní program), je o 2 roky delší než doba standardní
  • standardní doba bakalářského oboru = 3 roky
  • standardní doba navazujícího magisterského oboru = 2 roky
 • student/ka, který/á v daném akademickém roce splnil/a všechny podmínky pro konání poslední části státní závěrečné zkoušky, musí tuto zkoušku složit nejpozději v následujícím akademickém roce

Uznání předmětů

 • řídí se článkem 25 Studijního a zkušebního řádu JU a Opatřením děkana č. 10/2019
 • pro uznání předmětů je potřeba podat písemnou žádost a zaplatit administrativní poplatek
 • pokud student/ka žádá o uznání předmětů z předchozího studia (mimo ZF JU), musí tak učinit nejpozději do 31. 10. daného akademického roku, v němž studuje v prvním ročníku
 • v ostaních případech je student/ka povinen/a podat žádost do konce semestru, v němž si předmět, o jehož uznání žádá, zapsal/a
 • Uznat nelze:
  • vysokoškolskou kvalifikační práci nebo jinou část státní závěrečné zkoušky,
  • předmět, již jednou uznaný,
  • předmět, od jehož absolvování uplynulo více než pět let,
  • zkoušku hodnocenou hůře než stupněm „velmi dobře“ (2),
  • ucelenou část studia, od jejíhož absolvování nebo dokončení uplynuly více než dva roky.

Změna formy studia, studijního programu či specializace

 • řídí se článkem 29 Studijního a zkušebního řádu JU

Uznaná doba rodičovství

 • řídí se článkem 11 Studijního a zkušebního řádu JU
 • detailní infromace jsou uvedeny v Opatření rektora R246
 • student/ka má právo na prodloužení lhůt pro splnění studijních povinností, podmínek postupu do dalšího semestru, ročníku nebo bloku studia o dobu, po kterou by jinak trvalo jejich čerpání mateřské dovolené
 • student/ka má právo uplatnit odečet uznané doby rodičovství od celkové doby studia z hlediska poplatkové povinnosti, tuto skutečnost musí oznámit písemným sdělením
 • v průběhu uznaní doby rodičovství má student/ka právo studovat podle individuálního studijního plánu

Vážení návštěvníci, právě jsme spustili nové internetové stránky naší univerzity včetně všech fakult, kateder a součástí univerzity. Než se u nás na novém webu rozkoukáte, můžete kliknout na zobrazení starých internetových stránek.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Studentská 1668, 370 05 České Budějovice Tel.+420 387 772 427 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Studentská 1668, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 387 772 427 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.zf.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích