• Úvod
 • Uchazeči
 • Přijímací řízení

Uchazeči
Přijímací řízení

Bakalářské a navazující magisterské studijní programy

Podání přihlášky

Přihláška se podává pouze elektronicky na odkaze:

https://wstag.jcu.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html

 1. Uchazeč může na jednu přihlášku uvést pouze jeden studijní program/obor. Na každý program/obor je nutno vyplnit samostatnou přihlášku. Platí i v případě volby prezenčního nebo kombinovaného studia, musí být samostatná přihláška.

 2. a) Pokud uchazeč má již ukončené středoškolské studium, vyplní v elektronické přihlášce průměry za studium 1. až 4. ročníku střední školy (za 2. pololetí) a průměr z maturitní zkoušky.

  b) V případě, že uchazeč bude v letošním školním roce maturovat, uvede do elektronické přihlášky průměry za studium 1. až 3. ročníku za 2. pololetí a u 4. ročníku uvede průměr za 1. pololetí.

 3. a) Uchazeč o studium v bakalářských studijních programech je povinen spolu s elektronickou přihláškou nahrát soubor – oskenovanou (ofocenou) kopii (formát .pdf nebo .jpg) katalogového listu potvrzeného střední školou, a nebo všechna vysvědčení za jednotlivé ročníky studia na střední škole (pokud uchazeč nemá ještě ukončené studium, nahraje pololetní vysvědčení za 4. ročník). Kopie musí být dostatečně kvalitní, aby byly zřetelné všechny údaje.

  b) Pouze v případě, kdy nemá uchazeč možnost vložit tyto kopie do přihlášky elektronicky, zašle je poštou společně i s podepsanou přihláškou vytištěnou z elektronického portálu a to na adresu:

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Zemědělská fakulta studijní oddělení
Studentská 1668
370 05 České Budějovice

 1. Poštou uchazeč pošle úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení.

 2. Zemědělská fakulta nevyžaduje potvrzení od lékaře.

 3. Přihláška bude přijata po zaplacení poplatku za přihlášku.

 4. Platební údaje k zaplacení administrativního poplatku za přijímací řízení: 500 Kč
 • číslo účtu: 000000-0104725778
 • kód banky: 0300
 • variabilní symbol: 6020105
 • konstantní symbol pro složenku: 0379
 • specifický symbol: číslo vygenerované a přidělené uchazeči po vyplnění elektronické přihlášky (oborové číslo uchazeče)
Průběh přijímacího řízení

Přijímací zkouška do navazujících magisterských studijních programů se uskuteční dne 21. června 2022. V náhradním termínu se uskuteční dne 27. června 2022.

K přijímacím zkouškám najdete vždy studijní okruhy nebo vzorové otázky u jednotlivých studijních oborů, kterých se týkají. Test probíhá písemnou formou.

Přijetí bez přijímacího řízení

Do bakalářských studijních programů je jedinou podmínkou přijetí ke studiu úplné středoškolské vzdělání. Tento typ studia je bez přijímacích zkoušek, o přijetí rozhoduje pořadí prospěchu ze střední školy.

Do magisterských programů může děkan prominout přijímací zkoušku uchazečům, kteří jsou absolventy bakalářského studia na ZF JU, kteří podali přihlášku do kteréhokoliv navazujícího studijního programu, pokud jejich studijní průměr z bakalářského studia bez započtení výsledku státních závěrečných zkoušek byl nižší nebo roven 1,8.

Přijetí

Poštou Vám přijde oznámení o výsledku přijímacího řízení. V dopisu bude i přihláška pro ubytování na koleji, na vyhotovení ID karty a pozvánka k zápisu.

Zápis do prvních ročníků se koná v posledním týdnu srpna. Na zápisu se dozvíte podstatné informace ke studiu a vyplníte příslušné formuláře.

Doktorské studijní programy

Přihlášky ke studiu jsou podávány písemně na tiskopise zveřejněném na webových stránkách. Uchazeč k přihlášce přikládá svůj životopis a doklad o úspěšném ukončení magisterského studia (diplom). Pokud uchazeč nemůže tento doklad předložit společně s přihláškou (např. z důvodu, že ještě nemá dokončeno studium v magisterském studijním programu), doloží diplom nejpozději v den zápisu ke studiu.


Uchazeč musí uhradit předepsaným způsobem (složenkou nebo doloženým bankovním převodem) poplatek do určeného termínu, jak je přihláška považována za neplatnou.

Platební údaje
 • administrativní poplatek: 500 Kč
 • číslo účtu: 000000-0104725778
 • kód banky: 0300
 • variabilní symbol: 6020105
 • konstantní symbol pro složenku: 0379
 • specifický symbol: rodné číslo bez lomítka

Uchazeči o studium v doktorském studijním programu jsou přijímáni bez přijímací zkoušky.

Uchazeč doloží nejpozději v den zápisu doklady o úspěšném ukončení studia v magisterském studijním programu, případně další originální či úředně ověřené doklady.

Témata dizertačních prací

Obecná produkce rostlinná

Školitel: doc. Ing. Jan Bárta, Ph.D.

 • Izolace, charakterizace a úprava proteinů a peptidů z výlisků semen vybraných olejnin
 • Zpracování salátové řepy na mouky, šťávy a izoláty barviv

Školitel: doc. RNDr. Petr Bartoš, Ph.D.

 • Využití metod umělé inteligence v rostlinné produkci
 • Vývoj inteligentních technických řešení s aplikacemi při pěstování hospodářských plodin
 • Optimalizace činnosti zemědělské nebo dopravní techniky v oblasti rostlinné produkce
 • Využití technologií pro zpracování obrazu v rostlinné produkci

Školitel: doc. Ing. Jan Moudrý, Ph.D.

 • Emise skleníkových plynů při pěstování vybraných plodin v konvenčním a ekologickém systému hospodaření

Školitelka: doc. Ing. Radka Váchalová, Ph.D.

 • Dekompakce zemědělských půd a kvalita půdní organické hmoty jako prostředek ke zvýšení retence vody v krajině
 • Relace primární organické hmoty a humusu k labilní, semilabilní a stabilní půdní organické frakci ve vybraných genetických půdních typech ČR

Školitel: doc. Ing. Petr Konvalina, Ph.D.

 • Kationtová výměnná kapacita biocharu získaného z čistírenského kalu
 • Stabilizace výnosu a kvality odrůdových směsí pšenice a směsí pšenice s leguminózou

Školitelka: doc. Ing. Jana Pexová Kalinová, Ph.D.

 • Studium stresových faktorů ovlivňujících produkci a obsah biologicky aktivních látek v pohance

Školitel: doc. Ing. Jakub Brom, Ph.D.

 • Dynamika organické hmoty v půdách hospodářsky využívaných ekosystémů podhorských oblastí – vývoj zásoby uhlíku v půdním prostředí
Obecná zootechnika

Školitel: prof. Ing. Jindřich Čítek, CSc.

 • Asociační analýza vybraných kandidátních lokusů a plemenných hodnot pro ukazatele zdraví a plodnosti skotu
 • Asociační analýza vybraných kandidátních lokusů a plemenných hodnot pro ukazatele mléčné užitkovosti u holštýnského a českého strakatého skotu
 • Analýza vztahu dlouhověkosti a onemocnění u dojeného skotu
 • Genetický polymorfismus funkčních molekul imunitního systému malých přežvýkavců a jeho vliv na vnímavost k vybraným nákazám
 • Začlenění mezinárodních plemenných hodnot do národního genetického hodnocení masného skotu
 • Genetické hodnocení býků masných plemen pro křížení s dojenými plemeny
 • Odhad genetických parametrů mléčné užitkovosti koz
 • Vliv genetického polymorfismu na mléčnou užitkovost koz
 • Odhad genetických parametrů reprodukčních ukazatelů koz

Školitelka: doc. Ing. Naděžda Kernerová, Ph.D.

 • Reprodukce prasniček a prasnic s využitím biotechnologických metod (hormonální synchronizace říje, postcervikální inseminace) 

Školitel: doc. Ing. František Lád, CSc.

 • Vliv termických úprav zrnin na využitelnost živin v bachoru přežvýkavců
 • Nutriční hodnota píce vybraných druhů meziplodin ve vztahu k růstové fázi a způsobu konzervace

Školitel: prof. Ing. Martin Kváč, Ph.D.

 • Studium hostitelem zprostředkovaného přenosu mikrosporidií do ložiska zánětu
 • Patogenita kryptosporidií osidlujících různé části zažívacího traktu hostitele
 • Volně žijící a hospodářsky chovaní sudokopytníci jako hostitelé významných parazitárních infekcí

Školitel: prof. Ing. Jan Trávníček, CSc.

 • Metabolický stav dojnic s různou úrovní inhibičních látek v mléce
 • Obsah jodu v mléce v ekologickém systému hospodaření
 • Vliv bisfenolu na vybrané morfologické a funkční parametry experimentálních zvířat

Školitel: doc. RNDr. Petr Bartoš, Ph.D.

 • Využití počítačových simulací při návrhu a optimalizaci stájových technologií 
 • Pokročilé výpočetní metody a jejich aplikace v technologiích pro chov hospodářských zvířat
 • Hodnocení parametrů chovu aplikací metod strojového vidění
 • Nejlepší dostupné techniky (BAT) v chovech hospodářských zvířat

Školitel: prof. Ing. Miloslav Šoch, CSc., dr. h. c.

 • Vliv úrovně managementu chovu a prevence chorob hospodářských zvířat, včetně biosecurity na snížení spotřeby antimikrobiálních látek a šíření antimikrobiální rezistence
 • Zvýšení efektivnosti, produktivity a konkurenceschopnosti chovu prasat, zvýšení úrovně welfare 
 • Analýza úrovně biosecurity a welfare zvířat
 • Vliv stoupajícího výskytu tepelného stresu v rámci ČR na dojnice z hlediska množství a kvality mléčné produkce
 • Využití probiotických vlastností mikrobiálních agens v chovech drůbeže s ohledem na zdravotní stav, životaschopnost, ekologické aspekty a biosecuritu
 • Využití přírodních biologicky aktivních látek z kotvičníku zemního (Tribullus terrestris L.) s fyziologickým účinkem ke kvalitativnímu ovlivnění průběhu reprodukčního cyklu v chovech zvířat a snížení zátěže prostředí hormonálními látkami
 • Využití vysokoprodukčních dojnic s permanentní kanylou pro upřesnění využitelnosti a stravitelnosti krmiv metodou in sacco
 • Zvyšování kvality mléka a jeho ekonomických ukazatelů využitím automatizovaného systému sledování vybraných parametrů v reálném čase
 • Vliv přítomnosti parazitární nákazy na krevní obraz a jeho sezónní dynamiku u ovcí chovaných v podhorských podmínkách
 • Bioklimatologické vlivy prostředí a technologické postupy ve vztahu k welfare zvířat a kvalitě produktů v potravním řetězci
 • Snížení aplikace antibiotik využitím ekologicky šetrných prebiotických a probiotických krmných aditiv ve výživě telat
 • Environmentálně šetrné technologie pro udržitelný rozvoj zemědělství

Školitel: doc. Ing. Mojmír Vacek, CSc.

 • Ekonomické souvislosti preventivní medicíny v chovu dojnic
 • Hodnocení pohody krav s využitím analýzy obrazu
Zemědělská chemie a biotechnologie

Školitelka: doc. Ing. Eva Dadáková, Ph.D.

 • Biologicky aktivní látky v produktech minipivovarů

Školitel: prof. Ing. Martin Křížek, CSc.

 • Tvorba biogenních aminů ve vybraných druzích poživatin

Školitel: doc. Ing. Roman Kubec, Ph.D.

 • Organosirné sekundární metabolity česnekovitých rostlin

Školitel: prof. Ing. Vladislav Čurn, Ph.D.

 • Molekulární identifikace genetických zdrojů brukvovitých zelenin
 • Studium virulence patotypů Plasmodiophora brassicae a identifikace genů rezistence
 • Studium genové exprese a akumulace stresových proteinů v podmínkách abiotického stresu
 • Molekulární detekce genů v řepce a hořčici potenciálně zapojených do reakce na stres suchem
 • Vývoj molekulárních metod pro zlepšení tolerance plodin vůči suchu
 • Molekulární metody pro rychlou a spolehlivou identifikaci rostlinných patogenů

Školitelka: doc. Ing. Eva Samková, Ph.D.

 • Polymorfismus genů DGAT1, SCD1 a AGPAT6 jako činitel ovlivňující spektrum mastných kyselin mléčného tuku malých přežvýkavců
 • Možnosti detekce přirozených a kontaminujících inhibičních látek v mléce
 • Vliv přídavků bohatých na antioxidanty na vybrané vlastnosti kysaných mléčných výrobků

Školitelka: doc. MVDr. Lucie Hasoňová, Ph.D.

 • Prospěšné mikroorganismy ve fermentovaných výrobcích v závislosti na technologii výroby
 • In vivo studie antimikrobiálních účinků vybraných přírodních látek

Školitel: doc. Ing. Jan Bárta, Ph.D.

 • Enzymová hydrolýza rostlinných proteinů a studium bioaktivních peptidů

Školitel: prof. Ing. Jindřich Čítek, CSc.

 • Analýza vybraných lokusů pro dědičné poruchy zdraví skotu
 • Asociační analýza vybraných kandidátních lokusů a plemenných hodnot pro ukazatele mléčné užitkovosti u holštýnského a českého strakatého skotu
 • Vliv vybraných polymorfismů na ukazatele kvality mléka
 • Nelineární závislosti mezi sledovanými vlastnostmi u dojeného skotu, stanovení genetických parametrů a upřesněné sestavení souhrnných selekčních indexů
 • Algoritmy genomického hodnocení hospodářských zvířat s využitím všech dostupných zdrojů o jedincích a genotypech

Doporučujeme uchazečům, aby před podáním přihlášky kontaktovali příslušné školitele a možnosti studia s nimi konzultovali. V případě potřeby je možné vypsat téma dle zájmu uchazeče.

Něco málo ze statistik

Vážení návštěvníci, právě jsme spustili nové internetové stránky naší univerzity včetně všech fakult, kateder a součástí univerzity. Než se u nás na novém webu rozkoukáte, můžete kliknout na zobrazení starých internetových stránek.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Studentská 1668, 370 05 České Budějovice Tel.+420 387 772 427 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Studentská 1668, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 387 772 427 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.zf.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích