Katedra krajinného managementu

Pro studenty

Aktuální studijní plány

Bakalářské studium

 • Pozemkové úpravy a převody nemovitostí

Navazující magisterské studium

 • Pozemkové úpravy a převody nemovitostí

Státní závěrečné zkoušky

Souhrnné zkoušky, kterými student uzavírá studium. Poté, co student úspěšně obhájí bakalářkou práci a složí tyto zkoušky, obdrží vysokoškolský diplom.

Informace k SZZ

Bakalářské studium

 • ...

Navazující magisterské studium

 • ...

Bakalářské a diplomové práce

Bakalářská nebo diplomová práce patří mezi dokumenty, kterými absolvent vysokoškolského studijního programu prokazuje svoji schopnost odborné a vědecké práce. Zpracování a obhajoba práce je pro studenta symbolem zakončení studia a prezentací vlastních schopností, zejména pokud jde o samostatnou práci studenta.

Bakalářské práce

Ing. Monika Březinová, Ph.D.

 • SWOT analýza vybraného podniku
 • Vývoj počtu minipivovarů ve vybraném kraji
 • Produktový mix vybraného minipivovaru
 • Marketingový mix vybraného minipivovaru

Ing. Václav Bystřický, Ph.D.

 • Analýza časových řad půdních vlhkostí na vybraném území
 • Změna v distribuci srážek během roku v souvislosti se změnou klimatu
 • Měření rychlosti infiltrace vody do půdy (včetně vlastního měření v terénu)

Ing. Pavel Hánek, Ph.D.

 • Možnosti využití open dat resortu ČÚZK pro činnosti prováděné během pozemkových úprav
 • Vybudování a zaměření cvičného polohového bodového pole
 • Analýza právních a technických předpisů z oblasti metrologie a jejich dopad na zeměměřické činnosti vykonávané při pozemkových úpravách

Ing. Monika Koupilová, Ph.D.

 • Hodnocení a ochrana krajinného rázu ve vybraném území
 • Historický vývoj struktury krajiny ve vybraném území
 • Návrh na doplnění územního systému ekologické stability ve vybraném území
 • Problematika ochrany přírody a krajiny ve vybraném zvláště chráněném území
 • Zmapování městské zeleně vybrané obce a návrh její revitalizace

prof. Ing. Tomáš Kvítek, CSc.

 • Historie a současnost hydrologického sucha v ČR a ve světě
 • Vliv agronomického sucha na výnosy trvalých travních porostů
 • Zhodnocení stanovištních podmínek pro vznik resp. kdy nevzniká povrchový odtok za přívalových srážek
 • Historické systémy regulace odtoku v Čechách a na Moravě
 • Současné systémy regulace drenážního odtoku
 • Zhodnocení metod separace odtoku v ČR a ve světě

Ing. Jana Moravcová, Ph.D.

 • Mapování historických technických staveb v příhraničním regionu
 • Vývoj osídlení ve zvolených lokalitách v příhraničním regionu
 • Krajinné plánování v Evropě a ve světě
 • Zpracování průzkumných prací ve zvolené lokalitě jako podklad pro KoPÚ
 • Analýza zastavitelných území ve vybraném regionu
 • Historický vývoj zvolených obcí v příhraničních oblastech
 • Zpracování podkladů pro studii revitalizace vodního toku / vodní nádrže

doc. Ing. Pavel Ondr, CSc.

 • Protierozní opatření jako prvek ekologické stability krajiny
 • Posouzení srážko odtokových vtahů v malém zemědělském povodí
 • Vyhodnocení rekonstrukce a údržby nádrží v zemědělské krajině
 • Vyhodnocení klimatu a jeho vliv na uplatnění ekologického zemědělství v zájmové lokalitě
 • Uplatnění meziplodin jako stabilizujícího prvku v protierozní ochraně

 • Porovnání nejnovějších metod pro výpočty vodní eroze

Ing. Tomáš Pavlíček, Ph.D.

 • Mapování drobných sakrálních staveb v okolí ČB pomocí ArcGIS Collector
 • Využití multispektrální kamery pro precizní zemědělství
 • Vývoj ploch vybraných zemědělských plodin v ČR
 • Mapování dopravních nehod v ČB pomocí ArcGIS Collector

Ing. Denisa Pěkná, Ph.D.

 • Analýza trhu v segmentu bytů
 • Metodiky oceňování pro specifické účely
 • Specifika trhu ve vybrané zemi
 • Analýza trhu v segmentu nájemních nemovitostí
 • Analýza trhu v segmentu pozemků

Ing. Jiří Sláma, Ph.D.

 • Zpracování podnikatelského plánu (vybraný subjekt)
 • Analýza environmentálních přínosů a nákladů vybraného subjektu
 • Nové možnosti distribuce vybraného portfolia produktů
 • Zpracování podnikatelského plánu (vybraný produkt)
Diplomové práce

Ing. Václav Bystřický, Ph.D.

 • Modelování vlivu potenciálně vybudovaného vodního díla na odtok vody z vybraného povodí
 • Kvantifikace vlivu revitalizace toku na změnu objemu vody zadržené v krajině
 • Analýza koncentrací živin ve vodách a jejich odnosů z vybraného povodí
 • Vliv celkového odtoku na koncentrace živin v toku
 • Vliv kvality digitálního modelu terénu na odtokové charakteristiky (modelování v GIS)

Ing. Pavel Hánek, Ph.D.

 • Možnosti využití open dat pro činnosti prováděné během pozemkových úprav
 • Určení technických parametrů a vytvoření obrazové dokumentace starých geodetických přístrojů
 • Vybudování a zaměření cvičného polohového a výškového bodového pole

Ing. Monika Koupilová, Ph.D.

 • Návrh územního systému ekologické stability v plánu společných zařízení komplexní pozemkové úpravy
 • Návrh dosadby doprovodné zeleně polních cest v plánu společných zařízení komplexní pozemkové úpravy
 • Inventarizace veřejné zeleně ve vybraném území a návrh dosadby
 • Zaniklé obce Šumavy, jejich historie a současnost
 • Geneze vývoje vybrané zaniklé obce šumavského pohraničí
 • Analýza vývoje kulturní krajiny ve vybraných lokalitách Šumavy

prof. Ing. Tomáš Kvítek, CSc.

 • Separace odtoku tří vybraných lesních povodí na Šumavě a jeho zhodnocení

Ing. Jana Moravcová, Ph.D.

 • Modelová rekonstrukce zaniklé obce / stavby v příhraničním regionu
 • Mapování a modelová rekonstrukce historických technických staveb v příhraničním regionu
 • Zpracování studie revitalizace vodního toku / vodní nádrže

 • Zpracování územní studie pro vybranou lokalitu
 • Vývoj územního plánování vybrané lokality
 • Zpracování dílčí části plánu společných zařízení v KoPÚ
 • Vliv socioekonomických faktorů na vývoj využití území ve zvolené lokalitě
 • Analýza možností nového využití plochy vybraného brownfieldu
 • Posouzení účinnosti realizovaných revitalizací vodního toku
 • Analýza vývoje využití území ve vybraných lokalitách dřívější Rakousko-Uherské monarchie

doc. Ing. Pavel Ondr, CSc.

 • Posouzení mikroklimatu uzavřených prostor živočišné výroby
 • Mezoklimatické podmínky uplatněné v ochraně proti jarním mrazíkům
 • Vyhodnocení klimatu a jeho vliv na uplatnění ekologického zemědělství v zájmové lokalitě
 • Uplatnění meziplodin jako stabilizujícího prvku v protierozní ochraně v oblasti podhůří Šumavy
 • Porovnání původní držby pozemkového katastru a posouzení erozního ohrožení pozemků při postupném zvětšování pozemků
 • Uplatnění meziplodin jako stabilizujícího prvku v protierozní ochraně
 • Řešení protierozní ochrany na modelovém projektu komplexní pozemkové úpravy
 • Vliv přírodních nepřekročitelných překážek na projekt komplexní pozemkové úpravy

Ing. Tomáš Pavlíček, Ph.D.

 • Pasportizace budov JCU pomocí dronů
 • Porovnání vybraných parametrů pozemkové úpravy od stabilního katastru přes období kolektivizace po komplexní pozemkové úpravy na stanoveném území
 • Vizualizace a vývoj rozrůstání zástavby Českých Budějovic

Ing. Denisa Pěkná, Ph.D.

 • Ocenění veřejné zeleně
 • Oceňování pro účely KoPÚ
 • Oceňování specifických nemovitostí

Ing. Jiří Sláma, Ph.D.

 • Analýza hospodaření vybrané skupiny subjektů
 • Analýza struktury finančních prostředků u vybrané skupiny subjektů
 • Analýza právních forem subjektů a jejich vliv na strukturu vlastního kapitálu
 • Analýza environmentálních přínosů a nákladů vybrané skupiny subjektů

doc. Mgr. Ing. František Zemek, Ph.D.

 • Změny pokryvu území ve vztahu k výstavbě dálnic hodnocené ze satelitních dat Sentinel-2
 • Změny reliéfu území ve vztahu k výstavbě dálnic hodnocené na základě DEM
 • Vliv vegetace na letní teplotní extrémy ve městech hodnocené z pozemních a leteckých dat
 • Prostorová heterogenita vlastností orných půd hodnocená metodami DPZ a GIS
 • Hodnocení charakteristik vegetace ve Stromovce z pozemních šetření a leteckých dat
 • Možnosti využití leteckých LiDAR dat pro podklady pozemkových úprav DP
 • Možnosti využití satelitních dat Sentinel-2 pro podklady pozemkových úprav
 • Změny pokryvu/využití povodí ze satelitních dat v souvislosti s kůrovcovými kalamitami
 • Vnímání vln letních veder populací hodnoceného z řízených rozhovorů s obyvateli

Vážení návštěvníci, právě jsme spustili nové internetové stránky naší univerzity včetně všech fakult, kateder a součástí univerzity. Než se u nás na novém webu rozkoukáte, můžete kliknout na zobrazení starých internetových stránek.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Studentská 1668, 370 05 České Budějovice Tel.+420 387 772 427 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Studentská 1668, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 387 772 427 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.zf.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích