Katedra biologických disciplín

Pro studenty

Předměty katedry

 • základní povinně zveřejňované informace pro veškeré předměty naleznete v IS STAG, konkrétně v sekci "Předměty
 • pokud potřebujete předměty katedry biologických disciplín, zadejte, prosím, do kolonky "Zkratka pracoviště" zkratku "KBD" a následně stiskněte "Hledat"

Informace k výuce

 • povinně zveřejňované informace získáte v IS STAG (viz výše)
 • nadstavbové informace získáte od jednotlivých interních  vyučujících a externích vyučujících, často například také v Moodle

Bakalářské a diplomové práce

 • témata prací vypsaná pro akademický rok se postupně objevují na informační tabuli u schodů v 1. patře pavilonu J
Bakalářské práce

Mgr. Jan Havlíček

 • Meziroční a vnitrosezónní přežívání a velikost domovských okrsků vrabce domácího: analýza na základě barevného značení.
 • Početnost nepůvodního predátora kočky domácí (Felis catus) ve středoevropské krajině a různých typech sídel.
 • Revize zoologických sbírek gymnázií, základních a středních škol vybraného regionu.
 • Vyhodnocení změn ptačích společenstev v městské zástavbě na základě údajů z opakovaných sčítání a určení jejich příčin.
 • Výskyt bahňáků (Charadrii) na potenciálně vhodných stanovištích v soustavě velkoplošně zvláště chráněných území a ptačích oblastí v ČR – analýza údajů z mapovacích projektů.
 • Vyhodnocení mapování ptáků antropogenně ovlivněných stanovišť v soustavě velkoplošně zvláště chráněných území a ptačích oblastí v ČR.
 • Historie a současný stav chovu exotických druhů měkkozobých (Columbiformes) v zoologických zahradách v České republice.
 • Využití prvků městské zeleně ptačím společenstvem v průběhu mimohnízdního období.
 • Historie a současný stav chovu bahňáků (Charadrii) v zoologických zahradách v České republice.
 • Zhodnocení využitelnosti ptilochronologické analýzy a dalších ukazatelů kvality peří pro studium klimatických a potravních podmínek u dálkových migrantů a stálých druhů ptáků?
 • Fenologie průtahu vybraných rodů bahňáků (Charadriiformes) v České republice na základě faunistických pozorování.
 • Analýza příčin mortality ptactva na základě údajů z dostupných databázích.
 • Diverzita vybraných skupin živočichů v okolí účelových komunikací v zemědělské krajině.
 • Sledování využití vybraných ekoduktů a podchodů zvěří.
 • Využití zoologických motivů v názvech, na etiketách a logu ve vybraném potravinářském odvětví.
 • Ověření využitelnosti plošného akustického monitoringu pro sledování početnosti a teritoriality vybraných druhů ptáků.
 • Výskyt, početnost a ohrožení ježka západního v urbánním prostředí – analýza na základě mapování ve městě České Budějovice s využitím termovizní technologie.

RNDr. Markéta Slábová, Ph.D.

pro BOZO

 • Analýza mezinárodního obchodu s vybranými skupinami savců chráněnými konvencí CITES
 • Zhodnocení chovu vybraných skupin savců v zoologických zahradách v ČR i ve světě
 • Přehled obchodovaných komodit u sudokopytníků (Artiodactyla) – rešerše
 • Šakal obecný (Canis aureus) v ČR – rešerše

pro BOZO a AEK

 • Biotopové preference našich drobných zemních savců – rešerše
 • Vliv pastvy na společenstva drobných zemních savců – rešerše

doc. RNDr. Irena Šetlíková, Ph.D.

pro BOZOb a AEKb

 • Faktory ovlivňující kvantitu perifytonu v rybnících
 • Hodnocení obchodu s korály

 • Objem obchodu s CITES druhy ryb: hmotnost versus počet

 • Trofeje a další komodity trofejních CITES živočichů

 • Obchodované komodity kriticky ohrožených živočichů

 • Diverzita makrozoobentosu v potoce s početnou populací raka signálního

 • Potrava raků – analýza DNA z fekálních pelet

 • Morfologická a genetická variabilita buchanek rodu Acanthocyclops

doc. RNDr. Josef Navrátil, Ph.D.

pro BOZOb

 • Pěstování vybraného kriticky ohroženého druhu v ex situ podmínkách

doc. Mgr. Michal Berec, Ph.D.

 • Chrání zoologické zahrady ohrožené druhy zvířat?
 • Chov a odchov ohrožených druhů želv v zoologických zahradách – analýza distribuce a trendů
 • Mortalita plazů na silnicích s výhledem na monitorování populace užovky podplamaté v CHKO Křivoklátsko
 • Kde vzniká unikátnost - čím se liší monotypické rody plazů od rodů polytypických?

prof. RNDr. Hana Čížková, CSc.

pro BOZOb, BOZOn, AEKb a AEKn

 • Monitoring vegetace v nivě revitalizovaného potoka Hučiny (NP Šumava)
 • Monitoring vegetace v nivě revitalizovaného úseku Jedlového potoka (NP Šumava)

Ing. Mgr. Lenka Malíková, Ph.D.

 • Hostitelské druhy parazitických rostlin – přehled druhů, jejich zařazení, (společné) charakteristiky
 • Odnožovací schopnosti českých i cizokrajných zástupců r. pryšec (Euphorbia)
 • Invazní orchideje – přehled druhů, jejich vlastnosti, příčiny a důsledky invazního šíření
 • Invazní sukulenty – přehled druhů, jejich vlastnosti, příčiny a důsledky invazního šíření
 • Potenciální užitkovost invazních rostlin na území ČR
 • Ekonomicky významné divoce rostoucí druhy rostlin
 • Rostliny pro přírodní barvení vlasů
 • Rostliny pro bezšamponové (no poo) mytí vlasů
 • Rostliny pro výrobu mýdel a pracích prostředků
 • Rostlinná vykuřovadla – přehled druhů, použití, výroba
 • CITES rostliny v potravinových doplňcích
 • CITES rostliny v kosmetických přípravcích (aktuálně zadáno)
 • Mezinárodní transport rostlin pro osobní potřebu
 • Rostliny jedovaté pro ryby a jejich využití
 • Rostliny jedovaté pro kočky
 • Rostliny jedovaté pro psy
 • Posvátné rostliny přírodních národů
 • Učitelské rostliny tradičních šamanských diet
 • Rostliny s obsahem ibogainu
 • Rostliny s obsahem LSA
 • Rostliny obsahující tropanové alkaloidy – tradice a perspektivy jejich využívání
 • Tradice a perspektivy užívání yopa (Anadenanthera sp.)
 • Tradice a perspektivy užívání šalvěje divotvorné
 • Psychoaktivní rostliny v kreativních povoláních
 • Vědecké objevy inspirované psychoaktivními rostlinami
 • Determinace rostlin čeledi Bromeliaceae pěstovaných v botanické zahradě v Táboře
 • Návrh vytvoření expozice masožravých rostlin ve skleníku botanické zahrady v Táboře
 • Návrh vytvoření expozice sukulentních rostlin včetně determinace pěstovaných druhů ve skleníku botanické zahrady v Táboře
 • Vliv abiotických faktorů na klíčivost vybraných rodů rostlin pěstovaných v botanické zahradě v Táboře
Diplomové práce

RNDr. Markéta Slábová, Ph.D.

pro BOZO

 • Analýza mezinárodního obchodu s vybranými skupinami savců chráněnými konvencí CITES
 • Zhodnocení chovu vybraných skupin savců v zoologických zahradách v ČR i ve světě

RNDr. Markéta Slábová, Ph.D. (Mgr. Jan Havlíček (konzultant))

 • Faktory ovlivňující početnost nepůvodního predátora kočky domácí (Felis catus) ve středoevropské krajině a různých typech sídel.
 • Co ovlivňuje diverzitu a početnost vybraných skupin živočichů v okolí účelových komunikací v zemědělské krajině?
 • Ptáci antropogenně ovlivněných stanovišť: které charakteristiky a faktory ovlivňují výskyt a početnost jednotlivých druhů.

doc. RNDr. Josef Navrátil, Ph.D. (Mgr. Jana Navrátilová, Ph.D. (konzultantka))

pro AEKn (absolventy/ky BOZOb)

 • Možnosti pohlavního a nepohlavního rozmnožování kriticky ohroženého žabníčku vzplývavého (Luronium natans) v ex-situ podmínkách
 • Možnost obnovy rašeliništního biotopu ze semenné banky: Zaniklé rašeliniště u Příbrazského rybníka

Ing. Mgr. Lenka Malíková, Ph.D.

 • Hostitelské druhy parazitických rostlin – přehled druhů, jejich zařazení, (společné) charakteristiky
 • Odnožovací schopnosti českých i cizokrajných zástupců r. pryšec (Euphorbia)
 • Invazní orchideje – přehled druhů, jejich vlastnosti, příčiny a důsledky invazního šíření
 • Invazní sukulenty – přehled druhů, jejich vlastnosti, příčiny a důsledky invazního šíření
 • Potenciální užitkovost invazních rostlin na území ČR
 • Ekonomicky významné divoce rostoucí druhy rostlin
 • Rostliny pro přírodní barvení vlasů
 • Rostliny pro bezšamponové (no poo) mytí vlasů
 • Rostliny pro výrobu mýdel a pracích prostředků
 • Rostlinná vykuřovadla – přehled druhů, použití, výroba
 • CITES rostliny v potravinových doplňcích
 • CITES rostliny v kosmetických přípravcích (aktuálně zadáno)
 • Mezinárodní transport rostlin pro osobní potřebu
 • Rostliny jedovaté pro ryby a jejich využití
 • Rostliny jedovaté pro kočky
 • Rostliny jedovaté pro psy
 • Posvátné rostliny přírodních národů
 • Učitelské rostliny tradičních šamanských diet
 • Rostliny s obsahem ibogainu
 • Rostliny s obsahem LSA
 • Rostliny obsahující tropanové alkaloidy – tradice a perspektivy jejich využívání
 • Tradice a perspektivy užívání yopa (Anadenanthera sp.)
 • Tradice a perspektivy užívání šalvěje divotvorné
 • Psychoaktivní rostliny v kreativních povoláních
 • Vědecké objevy inspirované psychoaktivními rostlinami
 • Determinace rostlin čeledi Bromeliaceae pěstovaných v botanické zahradě v Táboře
 • Návrh vytvoření expozice masožravých rostlin ve skleníku botanické zahrady v Táboře
 • Návrh vytvoření expozice sukulentních rostlin včetně determinace pěstovaných druhů ve skleníku botanické zahrady v Táboře
 • Vliv abiotických faktorů na klíčivost vybraných rodů rostlin pěstovaných v botanické zahradě v Táboře

doc. Mgr. Michal Berec, Ph.D.

 • Mortalita plazů na silnicích s výhledem na monitorování populace užovky podplamaté v CHKO Křivoklátsko
 • Kde vzniká unikátnost - čím se liší monotypické rody plazů od rodů polytypických?
 • Implementace legislativy EU na úseku CITES jednotlivými členskými státy se zaměřením na vedení evidence exemplářů

doc. Mgr. Michal Berec, Ph.D. (Mgr. Jan Havlíček (konzultant))

 • Vliv managementu a potravní nabídky na výskyt a početnost vodních ptáků na malých vodních nádržích v krajině.
 • Z měny ptačích společenstev v městské zástavbě: reakce na dlouhodobé změny v zástavbě a městské zeleni.
 • Které faktory ovlivňují výskyt bahňáků (Charadrii) na potenciálně vhodných stanovištích v soustavě velkoplošně zvláště chráněných území a ptačích oblastí v ČR.
 • Které podrobné charakteristiky prvků městské zeleně ovlivňují její využívání ptačím společenstvem v průběhu mimohnízdního období.
 • Testování potenciálních faktorů ovlivňujících fenologii průtahu vybraných rodů bahňáků (Charadriiformes) ve střední Evropě.

doc. RNDr. Irena Šetlíková, Ph.D. (Mgr. Jan Havlíček (konzultant) nebo Ing. Martin Bláha, Ph.D.)

 • Ověření využitelnosti ptilochronologické analýzy pro studium klimatických a potravních podmínek na zimovištích dálkových migrantů.
 • Ověření využitelnosti ptilochronologické analýzy pro studium potravních podmínek na různých typech stanovišť u stálých druhů ptáků?
 • Faktory ovlivňující druhové složení a početnost ptačích společenstev v podhorských a horských sídlech středoevropského pohoří – GIS analýza.
 • Faktory ovlivňující kvantitu perifytonu v rybnících
 • Konchiolinové linie v lasturách mlžů žijících v ČR
 • Věk perlorodky říční versus počty přírůstků na řezech lastur
 • Diverzita makrozoobentosu v potoce s početnou populací raka signálního
 • Potrava raků – analýza DNA z fekálních pelet
 • Morfologická a genetická variabilita buchanek rodu Acanthocyclops

Praxe

 • veškeré informace o praxích pro studentky a studenty BOZO naleznete v Moodle v sekci "Katedra biologických disciplín" pod názvem "PRAXE pro BOZO"

Vážení návštěvníci, právě jsme spustili nové internetové stránky naší univerzity včetně všech fakult, kateder a součástí univerzity. Než se u nás na novém webu rozkoukáte, můžete kliknout na zobrazení starých internetových stránek.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Studentská 1668, 370 05 České Budějovice Tel.+420 387 772 427 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Studentská 1668, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 387 772 427 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.zf.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích