Katedra aplikované ekologie

Pro studenty

Bakalářské a diplomové práce pro AR 2020/2021

Ing. Václav Nedbal, Ph.D.

  • e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Bakalářské práce
Zjišťování odtoků vody z pozemků zemědělské půdy měřením průtoků vody ve vodním toku

Bakalářská práce se bude zabývat rešerší metod měření průtoků a dále aplikací konkrétní metody měření a výpočtu průtoku ve vodním toku, odvodňujícího malé povodí se zemědělskou půdou (ornou půdou a pastvinami). Získaná data spolu s daty ze srážkoměrné stanice a dalšími prostorovými daty budou vyhodnocena pro definici odtoku vody ze zemědělské půdy.

Diplomové práce
Obsah pesticidních látek v povrchových vodách odtékajících z malého zemědělského povodí

Diplomová práce se bude zabývat celosezónním hodnocením splachu pesticidů z orné půdy malého zemědělského povodí v reakci na pěstované plodiny, množství srážek a množství a kvalitu odtékajících povrchových vod.

Organický a anorganický uhlík v povrchových tekoucích vodách z malého povodí

Diplomová práce se bude zabývat odtokem organického a anorganického uhlíku malým vodním tokem z malého zemědělského povodí. Cílem práce je posoudit, jaký vliv v malém zemědělském povodí má hospodaření na orné půdě na odtok půdní organické a anorganické hmoty. Posouzen bude i vliv organizace pozemků s ornou půdou a vliv vegetace v okolí vodního toku na kvalitu vody, s návrhem možných pozemkových úprav v povodí.

Hodnocení míry znečištění vodních nádrží sinicemi metodami dálkového průzkumu Země

V povrchových vodách lze hodnocením spektrálních vlastností odlišit sinice s významným obsahem barviva fykocyaninu od zelených řas s majoritním obsahem barviva chlorofylu. Diplomová práce se bude zabývat hodnocením znečištění vody sinicemi na základě přístrojového měření jejich spektrálních vlastností. Dílčím cílem je odvození chování údolních vodních nádrží z hlediska znečištění řasami a sinicemi.

doc. RNDr. Libor Pechar, CSc.

  • e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Konzultant: Ing. Martin Musil, Ph.D.

  • e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Bakalářské a Diplomové práce
Dlouhodobý vývoj eutrofizace rybníků-vztah klíčových parametrů dusík, fosfor, chlorofyl.

Eutrofizace povrchových vod je stále velmi aktuální problém, který zahrnuje i důsledky zemědělské činnosti v krajině. Důsledkem eutrofizace je zhoršení kvality povrchových vod i nežádoucí změny v stavu vodních biocenóz. Rybníky představují typ nádrže, kde dostatek živin je předpokladem pro efektivní produkci ryb. Ale nadbytek živin vyvolává i v rybnících nepříznivé situace spojené často s rozvojem biomasy fytoplanktonu včetně vodních květů sinic. K hodnocení míry eutrofizace jsou používány hodnoty koncentrací dusíku, fosforu a chlorofylu ve vodě. Tyto parametry nutně vzájemně korelují (N, P i chlorofyl jsou obsaženy v biomase fytoplanktonu). Cílem práce je vyhodnotit dostupné datové soubory z monitoringu rybníků a posoudit, zda vzájemné vztahy (korelace) N, P a chlorofylu vykazují změny z horizontu posledních 20 let.

Dlouhodobý vývoj eutrofizace rybníků-změny poměru – chlorofyl a : fosfor

Eutrofizace povrchových vod je stále velmi aktuální problém, který zahrnuje i důsledky zemědělské činnosti v krajině. Důsledkem eutrofizace je zhoršení kvality povrchových vod i nežádoucí změny v stavu vodních biocenóz. Poměr mezi koncentracemi chlorofylu-a a fosforu lze považovat za důležité kritérium pro hodnocení míry eutrofizace. Cílem práce je vyhodnotit dostupné datové soubory z monitoringu rybníků a posoudit, zda vzájemné poměr chlorofyl-a/fosfor vykazuje změny z horizontu posledních 20 let.

Vztah struktury planktonu rybníků a kyslíkového režimu

Eutrofizace povrchových vod je stále velmi aktuální problém, který zahrnuje i důsledky zemědělské činnosti v krajině. Důsledkem eutrofizace je zhoršení kvality povrchových vod i nežádoucí změny v stavu vodních biocenóz. Tyto změny a způsob rybářského hospodaření ovlivňují kyslíkové poměry v rybničních nádržích. Cílem práce je na základě terénních měření vyhodnotit míru kolísání koncentrací rozpuštěného kyslíku ve vodě, podle typu planktonního společenstva.

Vztah struktury planktonu rybníků a distribuce fosforu

Eutrofizace povrchových vod je stále velmi aktuální problém, který zahrnuje i důsledky zemědělské činnosti v krajině. Důsledkem eutrofizace je zhoršení kvality povrchových vod i nežádoucí změny v stavu vodních biocenóz. Změny, které nadměrná eutrofizace vodních nádrží způsobuje ve složení vodní bioceózy zároveň zpětně ovlivňují způsob využití klíčové živiny, tj. fosforu. Cílem práce je vyhodnotit dostupné datové soubory z monitoringu rybníků a posoudit, zda existuje vztah mezi strukturou planktonu a distribucí fosforu.

doc. Ing. Jakub Brom, Ph.D.

  • e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Bakalářské práce
Vegetace v intravilánu a její vliv na místní klima

Náplní práce bude zpracování literárního přehledu o významu vegetace v intravilánu města na místní klima a praktické hodnocení vztahu množství vegetačního krytu a jeho teplotních, případně vlhkostních charakteristik pomocí metod dálkového průzkumu Země.

Hodnocení funkčních vlastností krajinného krytu pomocí metod dálkového průzkumu Země

Náplní práce bude zpracování literárního přehledu o možnostech hodnocení funkčních vlastností vegetačního krytu na úrovni krajiny pomocí metod dálkového průzkumu Země. Součástí práce bude praktické hodnocení funkčních vlastností (např. teplotní a vlhkostní projev, energetická bilance apod.) vegetačního krytu ve vybraném území.

Spektrální vlastnosti povrchových vod

Náplní práce bude zpracování literárního přehledu o spektrálních vlastnostech povrchových vod a možnostech využití spektrální informace pro účely hodnocení kvality vody ve vodních nádržích. Součástí práce bude praktické hodnocení některého z ukazatelů kvality vody (např. obsahu chlorofylu a, obsahu nerozpuštěných látek a podobně) na základě spektrometrických měření a dálkového průzkumu Země.

Diplomové práce
Analýza časových změn místního klima intravilánu obce pomocí metod dálkového průzkumu Země

Rezervováno

Významným problémem řady větších obcí a měst je tvorba tzv. tepelného ostrova města. Městská zeleň hraje důležitou úlohu v eliminaci negativních dopadů vzniku extrémních klimatických podmínek ve městě. Náplní práce bude vyhodnocení časového vývoje změn vegetačního krytu a jeho vlivu na teplotní a vlhkostní charakteristiky v intravilánu města a doporučení případných opatření pro zlepšení klimatu města. Pro hodnocení budou použita data dálkového průzkumu Země z družic Landsat.

Vliv hospodaření v krajině na místní klima

Rezervováno

Způsob hospodaření v krajině významně ovlivňuje místní klima a koloběh vody prostřednictvím vlivu na způsob přeměny energie slunečního záření a její prostorové distribuce. Předmětem řešení diplomové práce bude analýza vlivu způsobu hospodaření v krajině na místní klima s využitím metod dálkového průzkumu Země.

Možnosti stanovení obsahu chlorofylu a v mělkých vodních nádržích pomocí metod dálkového průzkumu Země.

Množství fytoplanktonu představuje významný indikátor eutrofizace mělkých vodních nádrží. Metody dálkového průzkumu Země umožňují odhadnout množství chlorofylu a ve vodních nádržích. Předmětem řešení diplomové práce bude analýza vztahu spektrální informace z dálkového průzkumu a laboratorního stanovení obsahu chlorofylu a ve vodním prostředí.

Porovnání pozemních měření spektrálních vlastností vody a satelitních snímků vodních nádrží

Satelitní snímkování přináší množství dat využitelných pro odhad parametrů kvality vody. Pro účely kalibrace je nicméně potřeba získat značné množství terénních dat, časově korespondujících s družicovými daty. Náplní diplomové práce bude porovnání terénních spektroskopických měření se satelitními daty a hodnocení možnosti využití zjištěného vztahu pro hodnocení dat získaných za nepříznivých podmínek počasí.

Ing. Jan Procházka, Ph.D.

  • e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Bakalářské práce
Zjišťování odtoků vody z pozemků zemědělské půdy měřením průtoků vody ve vodním toku

Bakalářská práce se bude zabývat rešerší metod měření průtoků a dále aplikací konkrétní metody měření a výpočtu průtoku ve vodním toku, odvodňujícího malé povodí se zemědělskou půdou (ornou půdou a pastvinami). Získaná data spolu s daty ze srážkoměrné stanice a dalšími prostorovými daty budou vyhodnocena pro definici odtoku vody ze zemědělské půdy.

Diplomové práce
Obsah pesticidních látek v povrchových vodách odtékajících z malého zemědělského povodí

Diplomová práce se bude zabývat celosezónním hodnocením splachu pesticidů z orné půdy malého zemědělského povodí v reakci na pěstované plodiny, množství srážek a množství a kvalitu odtékajících povrchových vod.

Organický a anorganický uhlík v povrchových tekoucích vodách z malého povodí

Diplomová práce se bude zabývat odtokem organického a anorganického uhlíku malým vodním tokem z malého zemědělského povodí. Cílem práce je posoudit, jaký vliv v malém zemědělském povodí má hospodaření na orné půdě na odtok půdní organické a anorganické hmoty. Posouzen bude i vliv organizace pozemků s ornou půdou a vliv vegetace v okolí vodního toku na kvalitu vody, s návrhem možných pozemkových úprav v povodí.

Hodnocení míry znečištění vodních nádrží sinicemi metodami dálkového průzkumu Země

V povrchových vodách lze hodnocením spektrálních vlastností odlišit sinice s významným obsahem barviva fykocyaninu od zelených řas s majoritním obsahem barviva chlorofylu. Diplomová práce se bude zabývat hodnocením znečištění vody sinicemi na základě přístrojového měření jejich spektrálních vlastností. Dílčím cílem je odvození chování údolních vodních nádrží z hlediska znečištění řasami a sinicemi.

Vážení návštěvníci, právě jsme spustili nové internetové stránky naší univerzity včetně všech fakult, kateder a součástí univerzity. Než se u nás na novém webu rozkoukáte, můžete kliknout na zobrazení starých internetových stránek.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Studentská 1668, 370 05 České Budějovice Tel.+420 387 772 427 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Studentská 1668, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 387 772 427 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.zf.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích