• Úvod
 • ZF - Zemědělská fakulta JU

Administrativa studia

Organizace studia
Administrativa studia

Přerušení studia

 • řídí se článkem 26 Studijní a zkušebního řádu JU
 • student žádá o přerušení studia písemnou žádostí, kterou doručí na studijní oddělení fakulty
 • nejdelší celková doba přerušení studia činí 2 roky

rozlišuje se:

 • standardní přerušení studia: přerušení studia ve druhém, či vyšším ročníku studia
  • děkan žádosti vyhoví, pokud student splnil podmínky pro postup do dalšího semestru, resp. ročníku a úspěšně ukončil alespoň jeden semestr studia
 • nestandardní přerušení studia: přerušení v průběhu prvního semestru
  • děkan vyhoví žádosti jen ze závažných důvodů, které byly studentem řádně doloženy, zejména pak z důvodů zdravotních nebo z důvodu realizace práva na přerušení studia v uznané době rodičovství

 • doba přerušení se nezapočítává do standardní doby studia
 • v době přerušení studia není osoba studentem

Nahoru

Zanechání studia

 • řídí se článkem 30 Studijního a zkušebního řádu JU
 • student může kdykoli v průběhu studia, a to i v době přerušení studia podle článku 26 nebo po zahájení řízení ve věci ukončení studia podle § 56 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., zanechat svého studia doručením písemného prohlášení o zanechání studia příslušné fakultě
 • za den ukončení studia se považuje den, kdy bylo písemné prohlášení (žádost) o zanechání studia doručeno fakultě

Nahoru

Úspěšné dokončení studia

 • studium se řádně ukončuje absolvováním studia v příslušném studijním programu. Dnem ukončení studia je den, kdy byla vykonána státní zkouška předepsaná na závěr studia nebo její poslední část (§55 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách)
 • absolvent/ka ZF JU uhradí administrativní poplatek za služby spojené s konáním akademického obřadu (promoce)
 • vysokoškolský diplom obdrží absolvent/ka na slavnostní promoci (v případě, že se promoce neúčastní, obdrží diplom náhradním způsobem – osobním převzetím na studijním oddělení, resp. zasláním doporučenou cestou prostřednictvím České pošty)

Nahoru

Prodloužení studia

 • řídí se článkem 7 Studijního a zkušebního řádu JU
 • student/ka o prodloužení nežádá, neoznamuje jej, stává se automaticky tzv. čekatelem/lkou (ten/ta, který/á studuje déle než je standardní doba studia)
 • celková maximální doba studia v bakalářském nebo magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program (dále jen navazující magisterský studijní program), je o 2 roky delší než doba standardní
  • standardní doba bakalářského oboru = 3 roky
  • standardní doba navazujícího magisterského oboru = 2 roky
 • student/ka, který/á v daném akademickém roce splnil/a všechny podmínky pro konání poslední části státní závěrečné zkoušky, musí tuto zkoušku složit nejpozději v následujícím akademickém roce

Nahoru

Uznání předmětů

 • řídí se článkem 25 Studijního a zkušebního řádu JU a Opatřením děkana č. 10/2019
 • pro uznání předmětů je potřeba podat písemnou žádost a zaplatit administrativní poplatek
 • pokud student/ka žádá o uznání předmětů z předchozího studia (mimo ZF JU), musí tak učinit nejpozději do 31. 10. daného akademického roku, v němž studuje v prvním ročníku
 • v ostaních případech je student/ka povinen/a podat žádost do konce semestru, v němž si předmět, o jehož uznání žádá, zapsal/a
 • Uznat nelze:
  • vysokoškolskou kvalifikační práci nebo jinou část státní závěrečné zkoušky,
  • předmět, již jednou uznaný,
  • předmět, od jehož absolvování uplynulo více než pět let,
  • zkoušku hodnocenou hůře než stupněm „velmi dobře“ (2),
  • ucelenou část studia, od jejíhož absolvování nebo dokončení uplynuly více než dva roky.

Nahoru

Změna formy studia, studijního programu či specializace

 • řídí se článkem 29 Studijního a zkušebního řádu JU

Nahoru

Uznaná doba rodičovství

 • řídí se článkem 11 Studijního a zkušebního řádu JU
 • detailní infromace jsou uvedeny v Opatření rektora R246
 • student/ka má právo na prodloužení lhůt pro splnění studijních povinností, podmínek postupu do dalšího semestru, ročníku nebo bloku studia o dobu, po kterou by jinak trvalo jejich čerpání mateřské dovolené
 • student/ka má právo uplatnit odečet uznané doby rodičovství od celkové doby studia z hlediska poplatkové povinnosti, tuto skutečnost musí oznámit písemným sdělením
 • v průběhu uznaní doby rodičovství má student/ka právo studovat podle individuálního studijního plánu

Nahoru

Zpět na: Organizace studia

Aktualita na fakultu

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent sit amet fringilla nunc, a aliquet odio. Quisque euismod varius gravida. Pellentesque gravida laoreet sapien vel tempor.

Aktualita na fakultu home

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent sit amet fringilla nunc, a aliquet odio. Quisque euismod varius gravida. Pellentesque gravida laoreet sapien vel tempor.

CIT oddělení

Pracoviště
CIT oddělení

Oddělení CIT ZF JU zajišťuje

 1. z hlediska síťové infrastruktury
  1. správu a realizaci počítačových sítí uvnitř budov
  2. správu aktivních prvků
 2. z hlediska serverů
  1. správu webových serverů www.zf.jcu.cz a technickou podporu katedrovým webům
  2. správu serverů Zemědělské fakulty
  3. správa počítačových učeben Zemědělské fakulty
 3. z hlediska pracovních stanic a jejich periférií
  1. opravy, údržbu hardware a software na fakultě (instalaci, správu a konfiguraci)
  2. nákup hardware a software
  3. podporu uživatelů při řešení problémů
  4. správu a provoz počítačových učeben
  5. správu účtů pro studenty a zaměstnance
 4. z hlediska ostatních činností
  1. lokální kontrolu a inventarizaci HW a SW na fakultě

Důležité odkazy

Návody a doporučení

Personální složení

 • Mgr. Roman Bumbálek

 • vedoucí pracoviště

 • +420 387 772 929

 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • Michael Fuksa

 • technická podpora
  objednávky výpočetní techniky

 • +420 387 772 637

 • +420 776 306 475

 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • Ing. Jan Kresan

 • technická podpora

 • +420 387 772 637

 • +420 604 720 345

 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • Ing. Radek Černý

 • správa e-mailových účtů

 • +420 608 224 368

 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • Mgr. Zbyněk Havelka, Ph.D.

 • správa webových stránek
  správa sociálních sítí

 • +420 387 772 927

 • +420 778 000 959

 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zpět na: Ostatní pracoviště

Imatrikulace studentů 1. ročníků

Fotogalerie:
 • images/ZF/fakulta/aktuality/2021-10-14-imatrikulace/imatrikulace1.jpg,
 • images/ZF/fakulta/aktuality/2021-10-14-imatrikulace/imatrikulace2.jpg,
 • images/ZF/fakulta/aktuality/2021-10-14-imatrikulace/imatrikulace3.jpg,
 • images/ZF/fakulta/aktuality/2021-10-14-imatrikulace/imatrikulace4.jpg,

Ve čtvrtek 14. října 2021 proběhla Imatrikulace studentů prvních ročníků bakalářského studia. Během tohoto aktu byli studenti přijati za členy akademické obce Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Vítejte na Zemědělské fakultě a hodně štěstí při studiu!

IV. Letní škola molekulární biologie a biotechnologie 2021

Fotogalerie:
 • images/ZF/fakulta/aktuality/2021-09-06-letni-skola-molekularni-biologie/01.jpg,
 • images/ZF/fakulta/aktuality/2021-09-06-letni-skola-molekularni-biologie/02.jpg,
 • images/ZF/fakulta/aktuality/2021-09-06-letni-skola-molekularni-biologie/03.jpg,

V týdnu od 23. do 27. srpna 2021 se na Zemědělské fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích uskutečnil již 4. ročník „Letní školy molekulární biologie a biotechnologie“ pořádané Katedrou genetiky a zemědělských biotechnologií.

Akce se zúčastnilo 6 středoškolských studentů z českobudějovických gymnázií se zájmem o genetiku a molekulární biologii. V rámci letní školy studenti absolvovali přednášky o moderních trendech v biotechnologiích a molekulárně-biologických metodách, ale hlavní náplní letní školy byla práce v laboratořích. Účastníci letní školy celý týden pracovali v malých skupinkách na projektech zaměřených na molekulární detekci borelií v klíšťatech a identifikaci bakteriálních patogenů rostlin. Na závěr letní školy studenti prezentovali získané výsledky.

Financování LŠ bylo podpořeno v rámci příspěvku na ROZVOJ VÝZKUMNÉ ORGANIZACE JU v roce 2020-2021, prostřednictvím MŠMT.

Nabídka kurzů fakulty

Celoživotní vzdělávání
Nabídka kurzů fakulty

Kromě vzdělávání v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech, vědecké, výzkumné a jiné tvůrčí činnosti je posláním Jihočeské univerzity také poskytovat další formy vzdělávání a umožňovat tak široké veřejnosti získávat, rozšiřovat, prohlubovat nebo obnovovat znalosti z různých oblastí poznání a kultury.

Pořádáme jednorázové vzdělávací aktivity i dlouhodobé kurzy, a to pro všechny věkové skupiny. Na své si přijdou děti, které mohou ve volném čase objevovat nové zájmy, rozšiřovat si obzory nebo se dovědět více o tom, co je již zajímá (Dětská univerzita). Pro dospělé nabízíme jak vzdělávání zájmové, tak kurzy vedoucí k rozšíření nebo získání nové kvalifikace, včetně kurzů s akreditací MŠMT, MPSV apod. (Kurzy pro veřejnost). A speciálně pro seniory jsme připravili zajímavou nabídku Univerzity třetího věku.

Nabídka kurzů

 • Img 0589

 • Img 1033

 • Pracovnik Varny

Nový mezinárodní projekt na Zemědělské fakultě JU

Zemědělská fakulta, společně s Fakultou rybářství a ochrany vod je nově spoluřešitelem mezinárodního projektu AI-powered Forecast for Harmful Algal Blooms, který je řešen v rámci programu ERA-NET Cofund AquaticPollutants.

Projekt vznikl v mezinárodním konsorciu, které zahrnuje Irsko (hlavní řešitel), Německo, Norsko, Španělsko, Portugalsko a Českou republiku, kterou zastupuje právě Jihočeská univerzita. Řešení projektu je významně odborně podpořeno státními podniky Povodí.

Náplň řešení projektu zahrnuje několik tematických okruhů, z nichž lze jmenovat tři hlavní. První okruh, který je především doménou JU, spočívá ve využití možností moderních technologií a pokročilých metod digitální analýzy obrazu pro identifikaci toxických druhů a skupin sinic. Využity budou metody umělé inteligence a další moderní technologie ve spojení s laboratorní a terénní spektrometrií a s využitím satelitních hyperspektrálních dat. Druhý okruh je zaměřen na vývoj matematického modelu pro predikci vývoje sinicových vodních květů a třetí okruh na vývoj specializovaných senzorů pro hodnocení přítomnosti sinic ve vodě a jejich toxicity.

Projekt vhodně doplňuje projekt TAČR Systém pro monitoring sinic ve vodních nádržích s využitím metod dálkového průzkumu Země a umělé inteligence, který Zemědělská fakulta získala, společně s  Fakultou rybářství a ochrany vod, též v letošním roce. Cílem projektu je vytvořit nástroj pro sledování sinicových vodních květů ze satelitních dat. Partnery projektu jsou státní podniky Povodí, Agentura ochrany přírody a krajiny, Státní zdravotní ústav a Ministerstvo životního prostředí České republiky.

Pevně věříme, že řešení obou projektů přinese řadu nových poznatků využitelných v praxi a prohloubí mezinárodní aktivity na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích.

Ohlédnutí za kreditovou mobilitou (University of Jordan)

Zemědělská fakulta udržuje a rozvíjí spolupráci s University of Jordan, School of Agriculture a se zástupci jednotlivých kateder (Department of Land, Water and Environment; Department of Animal production; Department of Nutrition and Food Technology). V rámci této spolupráce navštívil Zemědělskou fakultu v Českých Budějovicích Mohammed Isam Yamani – profesor na Katedře výživy a potravinových zdrojů, specializace:  řízení kvality  životního prostředí a bezpečnosti potravin. Ten se v rámci svého pracovního a výukového pobytu rovněž účastnil slavnostních promocí studentů jako čestný člen promočního pléna.

Ke spolupráci s University of Jordan taktéž patří možnost studia. Jeden semestr tak na Zemědělské fakultě strávila studentka Qamar Al Mahasneh – studentka Faculty of Agriculture UoJ, specializace Land, Water and Environment.

university-of-jordan

a-logo-agriculture

Ohlédnutí za Nocí vědců 2021

I budovy Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity ožily v pátek 24. 9. 2021 v rámci Noci vědců. Tématem letošního ročníku byl ČAS.Noc vědců 2021 už je minulostí, jaká byla?  

V Muzeu pivovarnictví se mohli návštěvníci seznámit s historií vaření piva na našem území nebo s postupem výroby piva ve virtuální realitě.

S Katedrou zemědělské, dopravní a manipulační techniky bylo možné proniknout do tajů 3D tisku a využití umělé inteligence v zemědělství.

kzt_1  kzt_2  kzt_3

Na Katedře rostlinné výroby jste mohli poznat polní plodiny pěstované u nás a některé i ochutnat. Dozvědět se o praktickém využití užitečných druhů hub v biologické ochraně rostlin proti škůdcům a v laboratoři nahlédnout do vývoje hmyzu v čase.

krov_2  krov_4  krov_4

Zajímavosti o šlechtění v běhu času – od Mendela do postgenomické éry: jak molekulární biologie ušetří čas ve šlechtění rostlin, si pro návštěvníky připravila Katedra genetiky a zemědělských biotechnologií.

kgzb_1  kgzb_2    kgzb_4

Různé fermentační mikroorganismy si bylo možné prohlédnout pod mikroskopem na Katedře potravinářských biotechnologií a kvality zemědělských produktů. Zde bylo také možné ochutnat čerstvou zmrzlinu, jogurty a sýry vyrobené přímo pro Noc vědců.

kkzp_1  kkzp_2  kkzp_3

Katedra agroekosystémů si pro posluchače připravila v atriu povídání na téma: Každá rostlina potřebuje svůj čas: Indoorové pěstitelské systémy a zelené stěny.

kaes_1  kaes_2  kaes_3

Moc děkujeme všem, kteří se do akce zapojili, a samozřejmě Vám všem návštěvníkům, kteří navštívili náš program!

Oslavy 30 let Jihočeské univerzity

Fotogalerie:
 • images/ZF/fakulta/aktuality/2021-09-13-oslavy-30-let/01.jpeg, Navštívila nás SZES Písek – Střední zemědělská škola
 • images/ZF/fakulta/aktuality/2021-09-13-oslavy-30-let/02.jpeg, Zkusit jste si mohli podojit krávu
 • images/ZF/fakulta/aktuality/2021-09-13-oslavy-30-let/03.jpeg, Zkusit jste si mohli podojit krávu
 • images/ZF/fakulta/aktuality/2021-09-13-oslavy-30-let/04.jpeg, Ukázali jsme Vám možnosti 3D tisku
 • images/ZF/fakulta/aktuality/2021-09-13-oslavy-30-let/05.jpeg, Ukázali jsme Vám možnosti 3D tisku
 • images/ZF/fakulta/aktuality/2021-09-13-oslavy-30-let/07.jpeg, Představili jsme možnosti využití dronu v zemědělství

Dne 10. září oslavila i naše Zemědělská fakulta 30. leté výročí založení Jihočeské univerzity. V krásném prostředí Sokolského ostrova jsme se v dopoledních hodinách věnovali budoucím uchazečům o studium. A možnosti kam namířit své kroky po maturitě u nás mají studenti velmi široké. Zájem o náš stánek byl veliký. Třeba se s nimi potkáme příští rok právě v našem Kampusu.  Odpoledne jsme se věnovali především oslavám 30. let založení Jihočeské univerzity. Program byl bohatý, s představením jednotlivých fakult, seznámení s jejich historií v doprovodu kvalitní hudby. Součástí večera byly rozhovory s děkany jednotlivých fakult i rozhovor s rektorem. Za naší Alma Mater promluvil a přání pronesl děkan naší fakulty doc. RNDR. Petr Bartoš, Ph.D. Celý den pak zakončil křest knihy o Jihočeské univerzitě a slavnostní ohňostroj.

Příklad zprávy v katedře

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Integer pellentesque quam vel velit. Aenean vel massa quis mauris vehicula lacinia. Etiam ligula pede, sagittis quis, interdum ultricies, scelerisque eu. Vestibulum fermentum tortor id mi. Etiam egestas wisi a erat. In dapibus augue non sapien. Nullam justo enim, consectetuer nec, ullamcorper ac, vestibulum in, elit. Aliquam erat volutpat. Duis sapien nunc, commodo et, interdum suscipit, sollicitudin et, dolor. Aenean id metus id velit ullamcorper pulvinar. Integer imperdiet lectus quis justo.

Příklad zprávy v katedře

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Integer pellentesque quam vel velit. Aenean vel massa quis mauris vehicula lacinia. Etiam ligula pede, sagittis quis, interdum ultricies, scelerisque eu. Vestibulum fermentum tortor id mi. Etiam egestas wisi a erat. In dapibus augue non sapien. Nullam justo enim, consectetuer nec, ullamcorper ac, vestibulum in, elit. Aliquam erat volutpat. Duis sapien nunc, commodo et, interdum suscipit, sollicitudin et, dolor. Aenean id metus id velit ullamcorper pulvinar. Integer imperdiet lectus quis justo.

Příklad zprávy v katedře

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Fusce aliquam vestibulum ipsum. Phasellus rhoncus. Quisque porta. Nullam justo enim, consectetuer nec, ullamcorper ac, vestibulum in, elit. Praesent id justo in neque elementum ultrices. Sed elit dui, pellentesque a, faucibus vel, interdum nec, diam. Cras elementum. Proin mattis lacinia justo. Nullam justo enim, consectetuer nec, ullamcorper ac, vestibulum in, elit. Aliquam id dolor. Integer vulputate sem a nibh rutrum consequat. Proin pede metus, vulputate nec, fermentum fringilla, vehicula vitae, justo. Ut tempus purus at lorem. Praesent id justo in neque elementum ultrices. Phasellus et lorem id felis nonummy placerat. Integer lacinia. Nulla quis diam. Integer in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Fusce aliquam vestibulum ipsum. Phasellus rhoncus. Quisque porta. Nullam justo enim, consectetuer nec, ullamcorper ac, vestibulum in, elit. Praesent id justo in neque elementum ultrices. Sed elit dui, pellentesque a, faucibus vel, interdum nec, diam. Cras elementum. Proin mattis lacinia justo. Nullam justo enim, consectetuer nec, ullamcorper ac, vestibulum in, elit. Aliquam id dolor. Integer vulputate sem a nibh rutrum consequat. Proin pede metus, vulputate nec, fermentum fringilla, vehicula vitae, justo. Ut tempus purus at lorem. Praesent id justo in neque elementum ultrices. Phasellus et lorem id felis nonummy placerat. Integer lacinia. Nulla quis diam. Integer in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Fusce aliquam vestibulum ipsum. Phasellus rhoncus. Quisque porta. Nullam justo enim, consectetuer nec, ullamcorper ac, vestibulum in, elit. Praesent id justo in neque elementum ultrices. Sed elit dui, pellentesque a, faucibus vel, interdum nec, diam. Cras elementum. Proin mattis lacinia justo. Nullam justo enim, consectetuer nec, ullamcorper ac, vestibulum in, elit. Aliquam id dolor. Integer vulputate sem a nibh rutrum consequat. Proin pede metus, vulputate nec, fermentum fringilla, vehicula vitae, justo. Ut tempus purus at lorem. Praesent id justo in neque elementum ultrices. Phasellus et lorem id felis nonummy placerat. Integer lacinia. Nulla quis diam. Integer in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Fusce aliquam vestibulum ipsum. Phasellus rhoncus. Quisque porta. Nullam justo enim, consectetuer nec, ullamcorper ac, vestibulum in, elit. Praesent id justo in neque elementum ultrices. Sed elit dui, pellentesque a, faucibus vel, interdum nec, diam. Cras elementum. Proin mattis lacinia justo. Nullam justo enim, consectetuer nec, ullamcorper ac, vestibulum in, elit. Aliquam id dolor. Integer vulputate sem a nibh rutrum consequat. Proin pede metus, vulputate nec, fermentum fringilla, vehicula vitae, justo. Ut tempus purus at lorem. Praesent id justo in neque elementum ultrices. Phasellus et lorem id felis nonummy placerat. Integer lacinia. Nulla quis diam. Integer in sapien.

Příklad zprávy v katedře

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Integer pellentesque quam vel velit. Aenean vel massa quis mauris vehicula lacinia. Etiam ligula pede, sagittis quis, interdum ultricies, scelerisque eu. Vestibulum fermentum tortor id mi. Etiam egestas wisi a erat. In dapibus augue non sapien. Nullam justo enim, consectetuer nec, ullamcorper ac, vestibulum in, elit. Aliquam erat volutpat. Duis sapien nunc, commodo et, interdum suscipit, sollicitudin et, dolor. Aenean id metus id velit ullamcorper pulvinar. Integer imperdiet lectus quis justo.

Příklad zprávy v katedře

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Integer pellentesque quam vel velit. Aenean vel massa quis mauris vehicula lacinia. Etiam ligula pede, sagittis quis, interdum ultricies, scelerisque eu. Vestibulum fermentum tortor id mi. Etiam egestas wisi a erat. In dapibus augue non sapien. Nullam justo enim, consectetuer nec, ullamcorper ac, vestibulum in, elit. Aliquam erat volutpat. Duis sapien nunc, commodo et, interdum suscipit, sollicitudin et, dolor. Aenean id metus id velit ullamcorper pulvinar. Integer imperdiet lectus quis justo.

Reportáž z konference

Fotogalerie:
 • images/ZF/fakulta/katedry/kzve/aktuality/2019-06-15-reportaz-konference/konference.png,
 • images/ZF/fakulta/katedry/kzve/aktuality/2019-06-15-reportaz-konference/konference2.jpeg,

Proběhla konference doktorandů Zootechnika 2019, která se uskutečnila 14. 6. 2019

Konference mladých vědeckých pracovníků s názvem Zootechnika 2019 byla již devátým ročníkem setkání studentů doktorských studijních programů v oblasti zootechniky pořádaným Katedrou zootechnických věd Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Aktivními účastníky konference byli studenti Mendelovy univerzity v Brně a studenti Zemědělské fakulty JU v Českých Budějovicích.

Celkem 13 předložených prací představilo široký záběr problematiky od vlivu vybraných německých linií na skokovou výkonnost českého teplokrevníka přes vliv technologie chovu koz na kvalitu mléka a vlivy působící na kvalitativní a kvantitativní ukazatele spermatu kanců až po vliv předehřevu během dlouhodobého skladování  na líhnivost kuřat masného typu.

Vzhledem k tomu, že konference nebyla zaštítěna žádným univerzitním grantem, stala se hlavním sponzorem Česká společnost hipologická z. s.,  a zajistila tisk sborníků z konference a všem  účastníkům nejenom malé občerstvení, ale také  hodnotné dárkové koše pro tři nejlépe ohodnocené práce a věcný dar za nejlepší práci z chovu koní.

Čtyřčlenná komise složená za zástupců MENDELU Brno, ČZU Praha a ZF JU České Budějovice pod vedením prof. Ing. Gustava Chládka, CSc. vybrala nejlepší příspěvky. Jako nejlepší vědeckou práci vyhodnotila komise příspěvek Ing. Ivana Řezáče s názvem Management dochovu selat z nadpočetných vrhů. Druhým nejlepším příspěvkem byla práce s názvem Ekonomické vyhodnocení reprodukce u populace masného plemene Aberdeen Angus Ing. Václava Jungwirtha. Třetí příčku obsadila Ing. Iva Rádsetoulalová se svoji prací na téma Porovnání tří in vitro metod testujících akaricidní účinek esenciálních olejů vůči čmelíkům kuřím (Dermanyssus Gallinae). První dvě místa obsadili studenti ZF JU, na třetím místě se umístila zástupkyně MENDELU Brno. Samostatně byla hodnocena nejlepší práce věnovaná chovu koní, ze tří předložených prací vybrala odborná komise příspěvek Ing. Katariny Souškové z MENDELU Brno s názvem Vliv věku na vybrané charakteristiky ejakulátu hřebců.

Zajímavostí na konec je, že práce autorského kolektivu Durčanský, Rutkayová, Kváč a Beneš na téma Výskyt a promořenost vybraných včelstev Nosemou spp. vzbudila ihned po skončení konference ohlas v odborných kruzích a byla vyžádána k publikování v odborném časopise Moderní včelař.

Slavnostní podpis dohody o spolupráci s Národní univerzitou Chung Hsing (NCHU) na Tchaj-wanu

Dne 29.3. 2021 uzavřela Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU) novou smlouvu o spolupráci s tchajwanskou univerzitou National Chung Hsing University (NCHU) v Taichungu.

Podpis společné smlouvy o spolupráci doprovázelo živé on-line setkání představitelů obou univerzit, kteří tak měli možnost rovněž diskutovat o konkrétních oblastech vzájemné spolupráce, která se již několik měsíců rozvíjí na straně Zemědělské fakulty JU a Fakulty Zemědělství a přírodních zdrojů NCHU. Téměř hodinového setkání se zúčastnili představitelé vedení obou univerzit. Na straně National Chung Hsing University se jednalo o prezidenta univerzity Dr. Fuh-Sheng Shieu, viceprezidenta Dr. Jenn-Wen Huanga, viceprezidentku pro mezinárodní vztahy Dr. Chia-Lin Changovou a děkana Fakulty Zemědělství a přírodních zdrojů, Dr. Fuh-Jyh Jana a za JU se virtuálního setkání zúčastnil rektor, prof. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr., prorektorka pro zahraniční vztahy, doc. PaedDr. Radka Závodská, Ph.D., děkan Zemědělské fakulty, doc. RNDr. Petr Bartoš, Ph.D. a proděkan pro zahraniční vztahy Zemědělské fakulty, doc. Ing. Petr Konvalina, Ph.D.. Speciálním hostem jednání byl též ředitel Vědecké a technologické divize Taipejské Ekonomické a kulturní kanceláře v České republice, Dr. Hong-Wei Yen, který navštívil JU v červnu 2020, a významně přispěl k zahájení spolupráce obou univerzit.

Hlavním bodem diskuse bylo představení konkrétních kroků v přípravě společných výzkumných projektů zaměřených na v současnosti velmi aktuální témata v oblasti ekologie (Bilogical control) a chytrého zemědělství (Smart Agriculture) v návaznosti na strategie Zemědělství 4.0, neboli rozvoje digitalizace tradičního zemědělství.

Započatá spolupráce rovněž přináší nové možnosti v oblasti vzdělávání a mobilitních výměnných programů pro studenty a akademické pracovníky JU.

Fotogalerie

 • Podpis Dohody NCHU 1

 • Podpis Dohody NCHU 2

 • Podpis Dohody NCHU 3

 • NCHU Logo 768 X 510

Zpět na: Aktuálně

Studenti na ZF popularizují vědu

Studenti odevzdávající své kvalifikační práce v akademickém roce 2020/2021 pod vedením svého školitele Ing. J. Slámy, Ph.D. z Katedry krajinného managementu byli dotázáni, zdali svá témata nechtějí popularizovat. Svého úkolu se zhostili nadstandardně a se zápalem sobě vlastním. Toto úsilí ocenili i ve zvolených redakcích, kde si v některých případech vyžádali pokračování (odborný recenzovaný časopis Elektro má zájem po obhajobě znovu oslovit paní Bc. Duchoňovou s tématem elektromobility a časopis Jezdectví nabízí účast sl. Peterkové v pořadu „Toulky na koních“). V letošním roce (1. čtvrtletí 2021) se jednalo o tyto příspěvky:

 • Uživatelské preference v oblasti elektromobility (hlavní autorka: Bc. Eva Duchoňová, časopis: Elektro, odkaz na článek;
 • Hipoturismus a hipostezky – současné trendy v České republice (hlavní autorka: Petra Peterková, časopis: Jezdectví, odkaz na článek;
 • Dortíkárna – šance a rizika projektu malé cukrářské provozovny (hlavní autorka: Marie Tesařová, časopis: Pekař Cukrář, odkaz na článek.

Šéfredaktoři zmíněných českých žurnálů sdělili, že s externisty spolupracují a uvítají takovéto zapojení studentů. Dle svého zaměření u nich publikují také doktorandi a odborníci z praxe.

V současné pandemické situace se forma populárně-naučných článků jeví jako jedna z možností popularizace vědy. Může tak být milým zpestřením se svými studenty sepsat kratší příspěvek a ukázat jim snad i nadšení z vřelého přijetí redakcí (samotná komunikace s redakcí je rovněž forma výuka).

Tisková konference k XXXI. Mezinárodnímu pivnímu festivalu

Fotogalerie:
 • images/ZF/fakulta/ostatni-pracoviste/minipivovar/foto/IMG_3661_kopie-mal.jpg, Minipivovar
 • images/ZF/fakulta/ostatni-pracoviste/minipivovar/foto/IMG_3653_kopie-mal.jpg, Varna
 • images/ZF/fakulta/ostatni-pracoviste/minipivovar/foto/04.jpg, Sládek
 • images/ZF/fakulta/ostatni-pracoviste/minipivovar/foto/tyrk.jpg, Čtyrák

pivnipecetV konferenčních prostorách minipivovaru a pivovarského muzea Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity Na Zlaté stoce v Českých Budějovicích se 14. 9. 2021 uskutečnila tisková konference k XXXI. Mezinárodnímu pivnímu festivalu. Ten se na Výstavišti České Budějovice uskuteční pro veřejnost 24. 9. – 25. 9. 2021. Odborné degustace proběhnou od 20. 9.  24. 9. V letošním roce se do soutěží zapojilo 271 pivovarů z celého světa, včetně našeho univerzitního mionipivovaru.  Expertní degustace se uskuteční za účasti odborníků v oblasti pivovarnictví, potravinářství a certifikace kvality.

Mezinárodní pivní festival (pivofestival.cz)

K novinářům a partnerům festivalu promluvil nejen zakladatel festivalu Alois Srb, ale i děkan Zemědělské fakulty doc. RNDr. Petr Bartoš, Ph.D., který přiblížil historii, současnost i budoucnost univerzitního pivovaru a možnosti studia pro budoucí uchazeče.Pivo se zde učí vařit jak studenti, tak od listopadu 2017 zájemci z řad široké veřejnosti pod vedením zkušených odborníků. Naši studenti tak mohou rozšířit řady pivovarníků, především na trhu nedostatkových sládků

Minipivovar - Zemědělská fakulta JU (jcu.cz)

 • 1
 • 2

Vážení návštěvníci, právě jsme spustili nové internetové stránky naší univerzity včetně všech fakult, kateder a součástí univerzity. Než se u nás na novém webu rozkoukáte, můžete kliknout na zobrazení starých internetových stránek.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Studentská 1668, 370 05 České Budějovice Tel.+420 387 772 427 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Studentská 1668, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 387 772 427 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.zf.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích